OESO-richtlijnen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven hoe met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.

Door te werken volgens de OESO-richtlijnen wordt Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein transparanter en minder risicovol. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen. Want bedrijven zónder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun keten krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan de overheid en zijn minder gevoelig voor maatschappelijke druk.

Waarom zijn de OESO-richtlijnen in Nederland belangrijk?
Omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

De richtlijnen zijn in 11 hoofdstukken verdeeld:

OESO-richtlijnen hoofdstuk 1 & 2: Uitgangspunten en ketenbeheer

De OESO-richtlijnen formuleren voor internationaal ondernemen een aantal algemene beginselen. De rode draad daarbij is het in acht nemen van de ‘regels’ van het land waar Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein actief is en verantwoord ketenbeheer.

Kijkt u naar de volgende aandachtspunten:

 • De lokale wet- en regelgeving naleven: volg in eerste instantie de nationale wet- en regelgeving en breng deze in lijn met de OESO-richtlijnen wanneer die wetgeving ontoereikend is.
 • Door bij te dragen aan de economie van andere landen, met inbegrip van aandacht voor mens en milieu, is duurzame ontwikkeling ter plekke mogelijk.
 • De mensenrechten respecteren van degenen die gevolgen ondervinden bedrijfsactiviteiten van Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein.
 • De opbouw van lokale capaciteit bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap: door nauw samen te werken met de mensen in de plaats/streek waar u zaken doet, helpt u de lokale gemeenschappen om zich te ontwikkelen. Door het creëren van werkgelegenheid en het aanbieden van scholing, bevordert u de ontwikkeling van ‘menselijk kapitaal’. Autoriteiten zullen het waarderen als u op deze manier investeert in een land en u kweekt begrip voor uw activiteiten en commitment van de plaatselijke bevolking.
 • Geen uitzonderingsposities bedingen als het gaat om mensenrechten, milieu, gezondheid, veiligheid, arbeid en belastingen: regels zijn regels, waar u ook zaken doet. Het is niet aan te bevelen om voor Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein uitzonderingsposities te bedingen. Zo blijft Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein geloofwaardig en een betrouwbare zakenpartner.
 • Beginselen van goed ondernemingsbestuur formuleren en toepassen: vanaf 2009 is MVO als een thema opgenomen in de corporate governance code – de ‘Code Frijns’ (de opvolger van de ‘Code Tabaksblat’). MVO wordt daarmee expliciet gezien als onderdeel van goed ondernemingsbestuur.
 • Beheerssystemen en mechanismen voor zelfregulering inbouwen die het vertrouwen tussen de lokale samenleving en de onderneming bevorderen.
 • Niet straffen of discrimineren van werknemers die aandacht vragen voor praktijken die in strijd zijn met de lokale wet of de richtlijnen (klokkenluiders).
 • Toepassen van due diligence in de keten: het uitvoeren van een MVO risicoanalyse of een impact assessment verstaan, waarmee mogelijke MVO-risico’s in kaart worden gebracht brengen om deze te voorkomen of te verminderen.
 • Leveranciers en onderaannemers stimuleren gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de Richtlijnen. Ketenverantwoordelijkheid betekent dat u al het mogelijke doet om in de gehele keten verantwoord ondernemen mogelijk te maken en te bevorderen. Dat betekent dat Weinheimer ervoor zorgdraagt dat ook hun leveranciers en onderaannemers zoveel mogelijk de aanbevelingen van de OESO volgen. Financiers, overheden en klanten zullen hier in toenemende mate naar vragen.
 • Geen ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 3: Informatieverstrekking

Openbaarheid van gegevens en transparantie is van groot belang bij zakelijke activiteiten. Door hiermee rekening te houden, laat Weinheimer als ondernemer zien dat Weinheimer niets te verbergen heeft en leert men Weinheimer kennen als een betrouwbare zakenpartner.

Bij het verstrekken van informatie gelden de volgende aandachtspunten:

Regelmatig en tijdig betrouwbare en hoogwaardige informatie openbaar maken met betrekking tot:

 • Basisgegevens zoals naam, adres, vestigingsplaatsen en rechtsvorm.
 • Weinheimer natuursteen – Weinheimer & Zn. V.o.f. Natuursteenbedrijf
 • Rafaelweg 20 6116 BZ Nederland K.v.K. nr. 13034666 BTW NL802720900B01
 • Weinheimer naturstein – onderdeel van Weinheimer & Zn. V.o.f.
 • Post-adres : Rafaelweg 20 6114 BZ Nederland H.W.K.Aachen 3044404
 • Weinheimer naturstein Ust/Id. DE 116/5930/0752
 • Stg. M.&.V.O.Weinheimer Stone K.v.K. nr. 14115645 BTW NL802729152B01
 • Inhoudelijke informatie zoals bedrijfsdoelen; aandeelhouders; financiële resultaten; bestuurs- en beloningsstructuur; risicofactoren en ingrijpende veranderingen.
 • Aanvullende informatie over sociale- en milieuprestaties; gedragscodes en relaties met stakeholders: door aanvullende informatie te verstrekken, ontstaat een beeld van een transparante organisatie. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over hoe u systematisch binnen de onderneming risico’s beheerst en de naleving van wetten, normen, waarden en gedragscodes waarborgt; de resultaten van deze verklaringen en codes of informatie over uw relaties met werknemers en andere belanghebbenden.
 • Naast het hanteren van hoge kwaliteitseisen voor het verstrekken van financiële informatie en de accountantscontrole, kunt u ook bij de niet-financiële informatie zoals over het milieu of op sociaal gebied de lat hoger leggen. Of het nu gaat om financiële of niet-financiële informatie: het is aan te bevelen dat ook de onderliggende normen of het ondernemingsbeleid dat eraan ten grondslag ligt wordt vermeld.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 4: Mensenrechten

Sinds 2011 bevatten de OESO-richtlijnen een nieuw hoofdstuk over mensenrechten. Naast de plicht van overheden om mensenrechten te waarborgen, hebben ook bedrijven verantwoordelijkheden wanneer het de mensenrechten betreft.

Het gaat om de volgende aandachtspunten:

 • De internationaal erkende mensenrechten te respecteren en inbreuken daarop van derden te helpen voorkomen of aan te pakken als zij zich voordoen: deze internationaal erkende mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en gaan in op thema’s als: recht op leven; recht op vrijheid; gelijkheid voor de wet en eerlijke rechtsgang; geen oneerlijke gevangenschap; geen foltering, geen slavernij; recht op privacy; recht op eigendom; vrijheid van meningsuiting; recht op sociale zekerheid; recht op ontspanning; recht op onderkomen, eten en onderwijs; recht op vrede; en de plicht om deze rechten voor elkaar te beschermen.
 • Het aanpakken en verminderen van ongunstige effecten op mensenrechten die direct verband houden met uw bedrijfsactiviteiten of die van uw ketenpartners.
 • Een beleid te hebben waarmee uw bedrijf laat zien de mensenrechten te respecteren.
 • Uitvoeren van due diligence op mensenrechtengebied in de keten: hiermee wordt bedoeld het uitvoeren van een risicoanalyse of een impact assessment, waarmee mogelijke mensenrechtenrisico’s in kaart worden gebracht om deze te voorkomen of te verminderen.
 • Mee te werken en bij te dragen aan herstel procedures wanneer sprake is van ongunstige effecten op de mensenrechten als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten of die van uw ketenpartners.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 5: Arbeid

De OESO streeft naar goede arbeidsverhoudingen binnen bedrijven. Dat komt tot uiting in een aantal aanbevelingen in de Richtlijnen. Als u dat doet, kunt u daar als ondernemer veel profijt van hebben. Want investeren in een goed arbeidsklimaat verdient zich altijd terug. In uw onderneming en in uw zakelijke contacten kunt u aandacht besteden aan het volgende:

 • Het recht van uw werknemers te respecteren om zich aan te sluiten bij vakbonden of een werknemersvertegenwoordiging naar keuze: werknemers hebben het recht om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden of werknemersvertegenwoordigers. In landen waar vakbonden verboden zijn, kunt u denken aan het faciliteren van zelf opgerichte vormen van werknemersvertegenwoordiging. Zo kunt u op een goede manier overeenstemming proberen te bereiken over arbeidsvoorwaarden. U laat daarmee zien dat u de belangen van uw personeel serieus neemt. U kunt zo effectiever en efficiënter overleggen, bijvoorbeeld over collectieve arbeidsovereenkomsten. Door een open opstelling, helpt u werknemers en hun vertegenwoordigers om zich een beter beeld te vormen van wat er in de onderneming gebeurt. U vergroot zo de onderlinge betrokkenheid en versterkt uw positie als betrouwbare werkgever.
 • Niet discrimineren tussen werknemers.
 • Bijdragen tot de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en van elke vorm van gedwongen arbeid of dwangarbeid: u levert een bijdrage aan afschaffing van misstanden door geen producten te importeren of te laten fabriceren, die door kinderen en/of onder dwang zijn gemaakt. Kinderarbeid is werk uitgevoerd door kinderen onder de 15 jaar die het kind beletten naar school te gaan of een normale ontwikkeling in de weg staan. Onder dwangarbeid valt ook gedwongen overwerk of overwerk dat nodig is om het minimum loon te bereiken. Een werknemer moet zich vrij voelen om overwerk te weigeren. Andere vormen van dwangarbeid zijn schuldarbeid, looninhouding, borgsommen, in beslagname van identiteitspapieren.
 • De veiligheid en gezondheid van uw werknemers waarborgen.
 • Waar mogelijk lokaal personeel aanstellen en opleiden: door plaatselijk arbeidskrachten aan te trekken en op te leiden, vergroot u de betrokkenheid van uw personeel bij de bedrijfsactiviteiten ter plekke. Bovendien verhoogt u het kennisniveau van het lokale personeel.
 • Geen minder gunstige lonen en arbeidsvoorwaarden hanteren dan vergelijkbare werkgevers in het gastland en tenminste voorzien in een leefbaar loon: een werknemer moet bij een fulltime functie zijn of haar gezin kunnen onderhouden, berekend op basis van de nationaal geldende gemiddelde gezinsgrootte en basisbehoeften als huisvesting, voeding, gezondheidszorg en scholing. Dit draagt eveneens bij aan het voorkomen van kinderarbeid.
 • Open communiceren met personeel, vooral bij grote veranderingen: veranderingen in uw organisatie, met name als het gaat om collectief ontslag, kunnen uw werknemers diep raken. Het gaat immers om “brood op de plank”. Stel vertegenwoordigers van uw personeel en bevoegde autoriteiten tijdig op de hoogte, bij voorkeur voordat er een definitief besluit is genomen. Door tijdige samenwerking, kunt u nadelige gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk beperken.
 • Niet dreigen om druk uit te oefenen: een verstandige werkgever dreigt niet, om bijvoorbeeld overleg over arbeidsvoorwaarden onder druk te zetten of om te voorkomen dat werknemers zich organiseren. Dreigen met het verplaatsen van een bedrijfsonderdeel uit een land, of het overplaatsen van werknemers uit bedrijfsonderdelen in een ander land, is niet de juiste tactiek om uw zin te krijgen.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 6: Milieu

De OESO streeft naar duurzame ontwikkeling op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dat beginsel is vertaald in een aantal richtlijnen. Door deze aanbevelingen op te volgen, kunt u als ondernemer niet alleen kosten besparen, maar profiteren u, uw werknemers en de omgeving van een gezonde, veilige en schone werkomgeving.

U kunt als ondernemer het volgende doen:

 • Rekening houden met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid te beschermen.
 • Een geschikt milieubeheersysteem invoeren en in stand houden met betrekking tot: dataverzameling & analyse; meetbare doelstellingen; monitoring & evaluatie. Met een milieubeheerssysteem kunt u in uw bedrijfsproces daadwerkelijk met milieu, gezondheid en veiligheid rekening houden. Door het meten van uw prestaties op dit gebied en door geregelde evaluatie van uw doelstellingen, krijgt u een beter inzicht in wat er allemaal gebeurt in uw bedrijf.
 • Uw werknemers adequaat onderwijs en training geven over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties: denk aan opleidingen als het omgaan met gevaarlijke stoffen; het voorkomen van milieuongevallen; het opstellen van milieueffectrapportages; publieksvoorlichting en milieutechnologie.
 • De lokale bevolking adequaat informeren over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.
 • Uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA) en milieueffectrapportages (MER): door producten, diensten en processen tijdens hun gehele levenscyclus te volgen, kunt u alles wat op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid binnen uw onderneming gebeurt, goed in kaart brengen. Zo’n levenscyclusanalyse (LCA) helpt u om de juiste beslissingen te nemen. Bij ingrijpende bedrijfsbeslissingen voor het milieu bent u overigens soms wettelijk verplicht om een milieueffectrapportage (MER) te laten opmaken.
 • Effectieve maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken: een ondernemingsactiviteit kan schadelijk zijn, terwijl dat wetenschappelijk gezien nog niet vaststaat. U kunt dan uw verantwoordelijkheid nemen en toch alvast voorzieningen treffen. Voorkomen is beter dan genezen. Door het tijdig nemen van maatregelen kunt u schade voorkomen.
 • Een rampenplan opstellen voor noodsituaties: een rampenplan beschrijft wat het bedrijf moet doen bij ongevallen en noodsituaties. Om ernstige schade aan het milieu en de lokale bevolking te voorkomen, te beperken en te beheersen moet uw bedrijf direct handelend kunnen optreden en ook onmiddellijk brandweer, politie en ziekenhuis kunnen inschakelen.

Daarnaast is het van belang voortdurend de milieuprestaties in uw bedrijf en in uw keten te verbeteren, bijvoorbeeld door:

 1. Technologieën of procedures van uw – op dit gebied best presterende – bedrijfsonderdeel in uw gehele onderneming toe te passen.
 2. Producten en diensten te leveren die zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu, de broeikasgassenuitstoot verminderen en efficiënt zijn als het gaat om energie- en grondstofverbruik (recyclen waar mogelijk).
 3. Uw klanten milieubewust te maken door accurate informatie te verschaffen over uw producten (bijvoorbeeld broeikasgassenuitstoot, gebruik van hulpbronnen etc.).
 4. Een lange termijnstrategie te ontwikkelen, bijvoorbeeld over uitstootreductie, doelmatig gebruik van hulpbronnen, behoud van biodiversiteit en reductie van giftige stoffen.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 7: Corruptiebestrijding

De OESO-richtlijn over corruptie is de enige die niet vrijwillig is. Corruptie is namelijk strafbaar voor de Nederlandse wet, ook als de corrupte handelingen in het buitenland plaatsvinden. Zo hebben Nederlandse ambtenaren een meldplicht om corrupte handelingen bij het Openbaar Ministerie aan te geven. De OESO wil corruptie zoveel mogelijk bestrijden. Dat komt tot uiting in een aantal aanbevelingen. Transparantie staat daarin centraal. Door deze op te volgen, draagt u bij aan een beter investeringsklimaat in het land en loopt u geen risico om in aanraking te komen met justitie.

Wat houdt dat in?

 • Direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden, toezeggen, geven of eisen teneinde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden.
 • Geen ambtenaren of werknemers van zakenrelaties omkopen: werknemers van bevriende zakenrelaties ‘omkopen’, bijvoorbeeld in de vorm van een gedeelte van de contractsom, is geen integere vorm van zaken doen. Het omkopen van ambtenaren is bij de wet verboden. Praktisch gezien betekent het ook, dat u onderaannemings-overeenkomsten, inkooporders en adviesovereenkomsten niet gebruikt om allerlei dubieuze betalingen door te sluizen.
 • Beloning van tussenpersonen is redelijk en voor rechtmatige activiteiten (facilitation payments): door inzicht te verschaffen in uw doen en laten, bewijst u dat u niets heeft te verbergen. Zo kunt u een lijst aanleggen van tussenpersonen, waar u bij transacties gebruik van maakt. Nuttig bijvoorbeeld, als u met de overheid zaken doet.
 • Inzichtelijk en publiekelijk maken van uw strijd tegen omkoping en afpersing: spreek u publiekelijk uit tegen onfrisse praktijken en laat zien hoe u in uw bedrijf hier mee omgaat. Door openheid en het aangaan van een dialoog met het publiek kunt u anderen bewust maken van het probleem en uw wil om dit aan te pakken.
 • Uw personeel bewustmaken van het anti-corruptiebeleid van het bedrijf: maak uw personeel bewust van het ondernemingsbeleid tegen omkoping en afpersing door hier uitdrukkelijk aandacht voor te vragen. Ook scholing is belangrijk. Met disciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld schorsing of zelfs ontslag, kunt u naleving van het ondernemingsbeleid afdwingen.
 • Managementbeheersysteem invoeren tegen omkoping en afpersing: met managementbeheerssystemen kunt u corruptie verder uitbannen. Door controlemechanismen in uw boekhouding, voorkomt u het ‘buiten de boeken houden’ van transacties, geheime rekeningen en valse documenten.
 • Geen onwettige donaties geven aan kandidaten voor publieke functies.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 8: Consumentenbelangen

Als eerlijke ondernemer blijft u in de gunst bij de consument. Dat is het beginsel dat ten grondslag ligt aan de richtlijnen van de OESO bij bescherming van consumenten. Door de juiste informatie te geven in marketing en reclame bijvoorbeeld. En er alles aan te doen om producten en diensten zo veilig mogelijk te maken.

Daarbij horen de volgende aandachtspunten:

 • Goederen en diensten voldoen aan alle voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consumenten: zo loopt u niet het risico om het vertrouwen van de consument te verspelen. De consument heeft er belang bij dat u waarschuwt als er gevaar is voor gezondheid en veiligheid. Houd hiermee rekening in gebruiksaanwijzingen en bij de etikettering van uw producten.
 • Juiste en duidelijke informatie geven over samenstelling en gebruik van uw producten: hierdoor maakt u het de consument gemakkelijk de juiste keuzes te maken. In geen geval valse informatie geven, informatie weglaten, of op een andere manier de consument misleiden of bedriegen.
 • Heldere klachtenprocedure hanteren en meewerken aan een snelle en eerlijke oplossing van geschillen: door efficiënte klachtenbehandeling kunt u consumenten binnenboord houden en krijgt u zinvolle informatie over uw producten en processen. Consumenten hebben baat bij een snelle en eerlijke oplossing van geschillen, zonder dat daar ingewikkelde procedures en onnodige kosten aan vastzitten.
 • Privacy van consumenten respecteren en persoonsgegevens beschermen.
 • Goed met de autoriteiten samenwerken om schade voor de veiligheid of de volksgezondheid bij het gebruik van uw producten en diensten zoveel mogelijk te beperken.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 9: Wetenschap & technologie

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO vindt het belangrijk dat u daarmee rekening houdt. Dat uit zich in een aantal aanbevelingen. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het “gastland” betekenen.

 • Waar mogelijk bijdragen aan de verspreiding van kennis en technologie in het gastland, rekening houdend met intellectuele eigendomsrechten: als u wetenschappelijk en technologisch actief bent in een bepaald land, dan heeft het de voorkeur dat u ook rekening houdt met de behoeften van de lokale markt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u, wanneer mogelijk, lokale werknemers aanstelt en in hun scholing investeert. Sluit verder zoveel mogelijk aan op wetenschappelijke en technologische beleidslijnen en plannen van het land waar u zaken doet.
 • Bijdragen aan de lokale technologische en wetenschappelijke ontwikkeling door bijvoorbeeld, als het even mogelijk is, lokale werknemers aan te stellen en in hun scholing te investeren.
 • Redelijke voorwaarden hanteren voor het verlenen van licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten: mogelijk verleent u licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, of draagt u op een andere manier technologie over in het land waar u actief bent. Doe dat zo redelijk mogelijk zodat wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het gastland op lange termijn.
 • Waar mogelijk gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten opzetten met lokale onderzoeksinstellingen, universiteiten en brancheorganisaties.

OESO-richtlijnen hoofdstuk 10: Mededinging

Concurrentie is belangrijk voor het goed functioneren van de economie. Binnen het geldende stelsel van wetten en regels moet zoveel mogelijk concurrentie zijn.

De OESO doet een aantal aanbevelingen:

 • Voldoen aan alle mededingingswetten: houd hier in uw activiteiten rekening mee, zeker als het gaat om activiteiten in het buitenland. Bedenk dat u misschien zaken doet in gebieden waar de economie schade ondervindt van concurrentiebeperkende activiteiten.
 • Samenwerken met lokale mededingingsautoriteiten en verzoeken om informatie zo snel mogelijk beantwoorden.
 • Uw personeel bewust maken van alle geldende mededingingsvoorschriften.

Daarnaast mag u geen concurrentiebeperkende afspraken maken. Concreet betekent dat:

 1. Geen vaste prijzen hanteren
 2. Aanbestedingen niet afstemmen op uw concurrenten
 3. Geen productiebeperkingen of quota vaststellen
 4. Markten niet delen of verdelen door klanten, leveranciers, geografische zones of activiteiten toe te wijzen

OESO-richtlijnen hoofdstuk 11: Belasting

Het is van belang dat u eventuele belastingen in de landen waarin u zaken doet tijdig betaalt. Leef de geldende belastingregels strikt na. Dat betekent ook dat u de belastingautoriteiten ter plaatse alle mogelijke informatie verschaft die een goede belastingheffing mogelijk maakt.

Samenvattend:

 • Bijdragen aan de overheidsfinanciën van het gastland door het tijdig betalen van verschuldigde belastingen.
 • Voldoen aan de lokale belastingwetten.
 • Alle informatie verschaffen die nodig is om de belasting te heffen en te innen.

Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein importeert uit diverse landen natuursteen of natuursteen eind producten , zoals China , India , Vietnam , Hongarije etc., voor met name de landen China, India en Vietnam werkt Weinheimer samen met agenten, die zorgdragen dat productie geschiedt in fabrieken die werken volgens de Oeso-richtlijnen en dus rekeninghouden met kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Ook zorgen deze agenten voor de logistiek naar Nederland en de gehele belasting verplichten in de productie landen en het invoeren in Nederland.

Door aandacht te besteden aan de Oeso-richtlijnen tracht Weinheimer natuursteen & Weinheimer naturstein transparanter en minder risicovol te worden. Dat geeft vertrouwen aan klanten, financiers, aandeelhouders / vennoten en de samenleving.